Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

mirabilia
mirabilia
4110 af6d 500
Reposted fromowca owca viascorpix scorpix
mirabilia
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
mirabilia
mirabilia

May 14 2019

mirabilia
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoxygenium oxygenium
mirabilia
mirabilia
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoxygenium oxygenium
mirabilia
6009 6552 500
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd viaoxygenium oxygenium
mirabilia
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
mirabilia
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoxygenium oxygenium
mirabilia
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
5892 0735
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
5893 0f4c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies

May 12 2019

mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
mirabilia
2329 30b0 500
mirabilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl