Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

mirabilia
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski

March 22 2017

mirabilia
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
mirabilia
9052 6faa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajossie jossie
mirabilia
mirabilia
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
5590 d3ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
5812 39e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
6056 fe95
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
6689 1fb2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
7137 1e70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
7185 fe59
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapelnaradosci pelnaradosci

March 20 2017

mirabilia
4953 bf69 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viajossie jossie
mirabilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl