Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

mirabilia
3110 abc8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
3520 ebe6 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaelinela elinela
mirabilia
mirabilia
0329 0bd8

June 22 2017

mirabilia
8294 f002
Reposted frompapilio- papilio- viaelinela elinela
mirabilia
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
mirabilia
1788 e5be 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelinela elinela
mirabilia
mirabilia
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
mirabilia
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
mirabilia
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
mirabilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl