Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

mirabilia
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
mirabilia
0627 0cfc
Reposted fromhalfjohn halfjohn viascorpix scorpix
mirabilia
5740 8cc5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
0772 64c0 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
mirabilia
2548 fdd4
Reposted fromjestemtaboretem jestemtaboretem viascorpix scorpix
mirabilia
7918 a2c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

June 14 2018

mirabilia
8945 6179 500

June 13 2018

mirabilia
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacmollka cmollka
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacmollka cmollka
mirabilia
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viacmollka cmollka
mirabilia
Reposted fromFlau Flau viacmollka cmollka
mirabilia
0214 ce5a 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viacmollka cmollka
mirabilia
8134 74a4
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viacmollka cmollka
mirabilia
0813 bdea
Reposted fromshakeme shakeme viacmollka cmollka
mirabilia
8851 6db2
Reposted fromursa-major ursa-major vialeksandra leksandra

June 12 2018

mirabilia
mirabilia
mirabilia
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaelinela elinela
mirabilia
3621 a6ea 500
Reposted fromKaviah Kaviah viaelinela elinela
mirabilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl