Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

mirabilia
4676 dc29

July 20 2017

mirabilia
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
mirabilia
8856 aca3
ontgroening RUG ?
Reposted fromsosna sosna viascorpix scorpix
mirabilia
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaoxygenium oxygenium
mirabilia
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoxygenium oxygenium
mirabilia
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaoxygenium oxygenium

July 21 2017

mirabilia
4676 dc29

July 20 2017

mirabilia
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
mirabilia
8856 aca3
ontgroening RUG ?
Reposted fromsosna sosna viascorpix scorpix
mirabilia
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaoxygenium oxygenium
mirabilia
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoxygenium oxygenium

July 21 2017

mirabilia
4676 dc29

July 20 2017

mirabilia
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
mirabilia
8856 aca3
ontgroening RUG ?
Reposted fromsosna sosna viascorpix scorpix
mirabilia
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaoxygenium oxygenium

July 21 2017

mirabilia
4676 dc29

July 20 2017

mirabilia
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
mirabilia
8856 aca3
ontgroening RUG ?
Reposted fromsosna sosna viascorpix scorpix

July 21 2017

mirabilia
4676 dc29

July 20 2017

mirabilia
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl