Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

mirabilia
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
mirabilia
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viajossie jossie

August 01 2017

mirabilia
4690 7685 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
mirabilia
Reposted fromgruetze gruetze viajossie jossie
mirabilia
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viascorpix scorpix
mirabilia
mirabilia
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
mirabilia
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viasnowlake snowlake
mirabilia

July 31 2017

mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
mirabilia
6119 8b02 500

July 28 2017

mirabilia
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viaoxygenium oxygenium
mirabilia

July 21 2017

mirabilia
4676 dc29

July 20 2017

mirabilia
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
mirabilia
8856 aca3
ontgroening RUG ?
Reposted fromsosna sosna viascorpix scorpix
mirabilia
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaoxygenium oxygenium
mirabilia
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoxygenium oxygenium
mirabilia
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl